Prev Next

اس ام اس صبح بخیر + پیامک صبح بخیر

پیامک صبح بخیر به انگلیسی و فارسی


پیامک صبح بخیر انگلیسی


پیامک صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی


اس ام اس صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی


اس ام اس صبح بخیر


پیامک صبح بخیر


اس ام اس صبح بخیر


نمایندگی پیامک صوتی


Something Special things waiting for You, you just need to recognize it and make the most of it. Have a positive attitude throughout the day and then I am sure for you that today is going to be a Best Day. Good Morning! چیزهای خاصی برای شما انتظار دارند، شما فقط باید آن را تشخیص دهید و بیشتر از آن استفاده کنید. در طول روز یک نگرش مثبت داشته باشید و بعد مطمئن شوید که امروز بهترین روز است. صبح بخیر! We always Work for a Better Tomorrow.. But When Tomorrow Comes, Instead of Enjoying, We Again Think of a Better Tomorrow! Let's Hve a Better Today... ما همیشه برای فردا بهتر کار می کنیم .. اما وقتی فردا می آید، به جای لذت بردن، ما دوباره به یک فرد بهتر فکر می کنیم! بیایید هرو بهترین امروز ... “Morning” is a gud time to “Remember” all d sweet things & all swt. persons in ur “Life so Wake Up with ur “SWEET MEMORIES To See This Beautiful Mrng.gd mrng "صبح" یک زمان خوشگلی است "به یاد داشته باشید" همه چیزهای شیرین و همه swt. افراد در "زندگی تا بیدار شدن با "یاد و خاطره شیرین برای دیدن این آقای جونگ جونگ عزیز

پیامک صوتی


Mornings are beautiful and so are you. Hope you wake up early, and shine with smile and beauty. This means excitement for me and everybody. Happy morning! صبح ها زیبا هستند و شما هم همینطور. امیدوارم از او بیدار شوید و با لبخند و زیبایی درخشید. این به معنای هیجان برای من و همه است. صبح بخیر All my worries are gone, All my struggles are done! My future is great with you. And from now, that I can envisage. I love my life with you. Good morning! تمام نگرانی من از بین رفته است، تمام تلاش های من انجام شده است! آینده من با شما عالی است. و از حالا، که می توانم پیش بینی کنم. من زندگی خود را با شما دوست دارم صبح بخیر! Every morning, I wake up saying, I’m still alive, a miracle. And so I keep on pushing Have a beautiful day !........... هر روز صبح، از خواب بیدار می گویم، هنوز زنده ام، معجزه ای. و بنابراین من هنوز در حال فشار دادن روز خوبی داشته باشید !........... I will never hurt you. I will never lie to you. I will always support you. I will forever care for you. I will never let you cry. We will be together, even after we die. I love you… Good morning. من هرگز به تو آسیب نمی رسانم من هرگز به شما دروغ نمی گویم من همیشه تو را حمایت خواهم کرد. برای همیشه خواهم ماند. من هرگز به تو اجازه نخواهم داد. ما حتی بعد از مرگ خواهیم بود. دوستت دارم… صبح بخیر. New day, new blessing. Don't let yesterday's failures ruin the beauty of today, Because each day has its own promise of love, joy, forgiveness... Good Morning... روز جدید، برکت جدید. اجازه ندهید دیروز شکست های زیبایی امروز را خراب کند از آنجا که هر روز وعده خود را از عشق، شادی، بخشش ... صبح بخیر... Every morning my love for you keeps growing and I feel like I am getting closer too you as each day passes by. You are the dream love of my life and I need you every day. Good morning!... هر صبح عشق من برای شما رشد می کند و من احساس می کنم بیشتر از هر زمان دیگر به شما نزدیک می شوم. شما عاشق رویای زندگی من هستید و هر روز به تو نیاز دارم صبح بخیر!... Mornings are beautiful because it starts with your love that stays with me all day long. Good Morning Dear. صبح ها زیبا هستند چرا که با عشق شما شروع می شود که در تمام طول روز با من باقی می ماند. صبح بخیر عزیزم. Even the smallest of thoughts have the potential to become the biggest of successes… all you have to do is get up and get going. Good morning. حتی کوچکترین افکار توانایی تبدیل شدن به بزرگترین موفقیت ها را دارند ... همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که بلند شوید و بکشید. صبح بخیر. your love has countless pages, no matter open any page it shows your love only, some time has friend, lover, brother, sister, father mother, husband, wife but never ends, keep ON & ON, Good Morning! عشق تو صفحات بی شماری دارد مهم نیست باز هر صفحه ای که فقط عشق تو را نشان می دهد برخی از زمان دوست، عاشق، برادر، خواهر، مادر پدر، شوهر، همسر اما هرگز به پایان نمی رسد، نگه داشتن ON & ON صبح بخیر! The biggest sources of motivation are your own thoughts, so think big and motivate yourself to win. Good morning. بزرگترین منابع انگیزه افکار شماست، بنابراین فکر کنید بزرگ و انگیزه خود را برای پیروزی. صبح بخیر. love has no fear, but you are not near, I want you near, dear come here, will wait for year, because your my sweet dear Good Morning عشق هیچ ترس ندارد اما نزدیک نیستی من می خواهم تو را نزدیک عزیزم اینجا می آیم برای سال صبر کن چون عزیزم عزیزم صبح بخیر May I come into your world? I bring no flowers, No cakes, But wishes to keep you fresh, Prayer to keep you healthy, And love to keep you smiling ... Good Morning. می توانم به دنیای تو بیایم؟ من هیچ گل نمیدهم، نه کیک، اما میخواهم تازه بمانم، دعا برای نگه داشتن شما سالم، و دوست دارم تو را لبخند بزنم ... صبح بخیر.

تبلیغات صوتی


I have just arrived from dreams and here is the sunlight greeting me. I have woken up today to make the dreams of last night come true. من فقط از رویاها آمده ام و در اینجا نور خورشید به من سلام می کند. من امروز از خواب بیدار شده ام تا آرزوهای شب گذشته به پایان برسد. I don’t care whether the sun rises or not, my morning starts only after I text my girl who I love a lot. Good morning. من اهمیتی نمی دهم که آیا خورشید در حال افزایش است یا خیر، صبح من شروع می شود، فقط پس از آنکه من متن دخترم را که دوست می دارم خیلی دوست دارم. صبح بخیر. If this morning comes as a book, I would dedicate it to you. If it comes as a food, I would make it a table for two. Good morning my heart. اگر امروز صبح به عنوان یک کتاب می آید، من آن را به شما اختصاص می دهم. اگر آن را به عنوان یک غذا بیاورم، می توانم یک میز برای دو نفر بگذارم. صبح بخیر قلب من A simple good morning becomes a special greeting when someone so dear it is heartily given…Because u have to me a wonderful meaning. Take care! یک صبح بخیر ساده، یک تبریک ویژه زمانی است که کسی آنقدر عزیز است که از صمیم قلب داده شده ... از آنجا که شما به من یک معجزه فوق العاده است. مراقب باش!

ارسال پیامک صوتی


Life is like a book. Each day like a new page. So let the first words you write be Good Morning to you my love! زندگی مثل یک کتاب است هر روز مانند یک صفحه جدید. بنابراین اجازه دهید اولین حرفهایی که می نویسید صبح بخیر، عشق من هستم! Wake up, sweetheart! It’s time to open your arms and embrace the new day. Welcome happiness and success, Good morning! بیدار، عزیزم! وقت آن رسیده است که بازوی خود را باز کنید و روز جدید را بپذیرید. خوشبختی و موفقیت خوشحال، صبح بخیر! All mornings are like paintings:- you need a little inspiration to get going, a little smile to brighten up & an SMS from someone who cares to color your day... (*) Good Morning (*) همه صبح ها مانند نقاشی ها هستند: - شما نیاز به یک الهام کوچکی برای رفتن دارید، یک لبخند کوچکی برای روشن کردن و ارسال اس ام اس از کسی که مراقبت از روز را رنگ می کند ... (*) صبح بخیر (*) Night has ended yesterday, morning brings another day. May you smile like the sunny rays and leave your worries at the bright blue bay. Good Morning! شب گذشته به پایان رسیده است صبح یک روز دیگر را به ارمغان می آورد ممکن است شما مانند اشعه آفتابی لبخند بزنید و نگرانی های خود را در آبی روشن آبی ترک کنید. صبح بخیر! Did you feel a little warm in the morning? I sent you a couple of hugs in my thoughts! Good Morning my Sweet! آیا شما صبح کمی گرم شدید؟ من چند بار از افکارم به شما تبریک میگم! صبح بخیر عزیزم! You are the pulse that throbs in my veins, you are the antidote that frees me of all pains. You are the rhythm of my heartbeat, without you my life would be incomplete. Good morning شما پالس است که در رگهای من میچرخد، شما پادزهر است که من را از همه دردسر آزاد می کند. شما ریتم ضربان قلب من است، بدون شما زندگی من ناقص خواهد بود. صبح بخیر

اپراتور پیامک صوتی


The rising sun reminds me of your radiant face and the misty dew reminds me of your dreamy eyes. The distant sounds of the bustling city remind me of your soft whispers and the cool breeze giving me the chills reminds me of your romantic kisses. Good morning. خورشید در حال ظهور به من یادآوری می کند که چهره ای پر از چهره شماست و شبنم غول پیکر به چشم های رویایی شما یادآوری می کند. صداهای دور از شهر شلوغ به من نشانه های نرم خود را یادآوری می کنند و نسیم خنکی که به من می دهد لرزها مرا به بوسه های عاشقانه من یادآوری می کنند. صبح بخیر. Every night I fall asleep dreaming about what it would be like to hug you during the day and I pass every day imagining what it would be like to dream about you at night. Good morning. هر شب خوابم می اندازد رویایی که می خواهم در طول روز تو را به آغوش بگیرم و هر روز تصور می کنم که چه چیزی می تواند در شب به خواب شما برسد. صبح بخیر. Every day I wake up and forget all the reasons that make me sad because I just need one reason to make me happy – YOU. Good morning. هر روز از خواب بیدار می شوم و تمام دلایلی را که باعث غم و اندوه من می شود فراموش می کنم زیرا فقط یک دلیل برای خوشحالی دارم - شما. صبح بخیر. Loving you was the best decision of my life. Like the rays of the sun you shine through my heart every day. You bring joy into my life and fill me with happiness. I love you! دوستت دارم بهترین تصمیم زندگی من بود مثل اشعه خورشید، هر روز از قلب من می درخشید. شما شادی را در زندگی من به ارمغان می آورید و من را با شادی پر می کنید. دوستت دارم! Just like how a beautiful morning is incomplete without its orange hue, my morning coffee is incomplete without texting you. Good morning. درست مثل اینکه یک صبح زیبا بدون رنگ نارنجی ناقص است، قهوه صبح من بدون پیام کوتاه به شما ناقص است. صبح بخیر. If you were right here, I would run my fingers through your hair and gaze into your eyes as I gave you a sweet morning kiss. Good morning, girl I miss you. اگر شما در اینجا بودید، انگشتانم را از طریق موهای خود و چشمهایم به چشم هایم برسانم، همانطور که بوسه صبح بخیر به شما دادم. صبح بخیر، دخترم دلم برات تنگ شده I will never hurt you. I will never lie to you. I will always support you. I will forever care for you. I will never let you cry. We will be together, even after we die. I love you… Good morning. من هرگز به تو آسیب نمی رسانم من هرگز به شما دروغ نمی گویم من همیشه تو را حمایت خواهم کرد. برای همیشه خواهم ماند. من هرگز به تو اجازه نخواهم داد. ما حتی بعد از مرگ خواهیم بود. تو را دوست دارم ... صبح بخیر The weather forecast said there is a storm coming our way. I’m looking forward to stand in the rain with you and then sip coffee as we gaze outside the window, dreaming about our future together. Good morning. پیش بینی آب و هوا گفت که یک طوفان در راه ما وجود دارد. من مشتاقانه منتظر باران با شما هستم و سپس قهوه را در حالی که در خارج از پنجره نگاه می کنیم، با همدیگر می بینیم. صبح بخیر. The sun would have been darkness to me without you The cool of the day would have been hotness without you. My sleeping and waking are all because of your love. Good morning my Sweetness. خورشید بدون تو تاریک بود. خنک روزی بدون تو بود. خواب و بیداری من به خاطر عشق توست. صبح بخیر شیرینم Nature has a beautiful connection with the morning. The more you surround yourself with nature, the more you will find yourself around beauty and happiness. طبیعت ارتباط صمیمی با صبح دارد. هرچه بیشتر خود را با طبیعت محاصره کنید، بیشتر به زیبایی و خوشبختی خواهید رسید. A day is nothing good without the sun, As the night is nothing better without the moon. My morning night and noon is nothing without you. Good morning my life and my love. یک روز هیچ چیز خوب بدون خورشید نیست، چون شب هیچ چیز بهتر از ماه نیست. شب صبح و ظهر من هیچ چیز بدون تو نیست. صبح بخیر زندگی من و عشق من I want to be the reason why you smile every morning, I want to be the reason for the happiness in your heart, the spring in your step and the song on your lips. Have a great day ahead! من می خواهم دلیلش این باشد که شما هر روز صبح لبخند می زنید، من می خواهم دلایلی برای شادی در قلب شما، بهار در مرحله شما و آهنگ بر روی لب شما باشد. روز خوبی در پیش رو داشته باشید! Say goodbye to the stars of the night and let the moon pass away. Welcome the bright sunshine and let the rays of the sun brighten you up all over. Enjoy a good morning. خداحافظی به ستاره های شب و اجازه دهید ماه از بین برود. به نور آفتاب خوش آمدید و اجازه دهید که اشعه های خورشید شما را روشن کند. صبح بخیر لذت ببرید

پیامک صوتی صدارس25


اس ام اس صبح بخیر + پیامک صبح بخیر


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  [email protected]

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

پیام تبریک تولد عاشقانه پیام تولدی برای پدر پیام تولدی برای پدر پیامک شب بخیر رسمی شعر ولنتاین تبریک ولنتاین دوستانه اس ام اس عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه جملات زیبا در مورد کنترل خشم اس ام اس ناراحت بودن از عشقت اس ام اس ناراحت بودن از عشقت پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک سخن بزرگان در مورد موفقیت سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت سخن بزرگان در مورد موفقیت جملات بزرگان + جملات بزرگان در مورد موفقیت + سخنان بزرگان جهان + جملات آموزنده از بزرگان جهان + سخنان بزرگان درباره زندگی + سخنان بزرگان در مورد عشق + جملات زیبا از بزرگان ایران + حکیمانه ترین سخنان + جملات زیبا از بزرگان جهان با تصویر + اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم
1