Prev Next

جملات موفقیت بزرگان

اس ام اس های زیبای موفقیت به انگلیسی و فارسی


اس ام اس های زیبای موفقیت بخیر انگلیسی


جملات انرژی بخش و زیبا در مورد موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی


متن موفقیت در کار انگلیسی با ترجمه فارسی


جملات موفقیت بزرگان


سخنان بزرگان در مورد تلاش


جملات زیبا در مورد پشتکار


اس ام اس در مورد زندگی


اس ام اس امید به زندگی


نمایندگی پیامک صوتی


"زندگی چیست" هرگز لگهای مردم را نادیده نگیر زیرا بدون ضربه، ما ممکن است هرگز به هدف نرسیم "What iz life" never mind the kicks of people because without kicks,we may never reach to the goal "A true & caring relation Doesn't have to speak loud......! A soft smile is just enough, Because Its not the mouth that speaks, Its the heart that feels...! "ارتباط واقعی و دلنشین مجبور نیست با صدای بلند صحبت کن ......! لبخند نرم فقط کافی است زیرا آن دهان نیست که صحبت می کند قلبش که احساس می کند ...! A correct decision can double the confidence "and" A wrong decision can double the experience... so no need to worry about both situation... یک تصمیم صحیح می تواند اطمینان را دو برابر کند "و" تصمیم اشتباه می تواند تجربه را دو برابر کند بنابراین نیازی به نگرانی در مورد هر دو وضعیت نیست ..... LET ME FIND MY TRUE PATIENTIAL, BECAUSE WHEN I DO THE WORLD WILL KNOW ME BY MY NAME THEY WILL SAY THAT,S SHAHIN SHA HE IS ONE OF A KIND بگذارید پتانسیل واقعی من را پیدا کنم چون من انجام می دهم جهان به من خواهد آموخت با نام من آنها می گویند این، S SHAHIN SHA او یکی از نوع است worrying doesn't solve tomorrow's trouble, instead it takes away today's Peace so don't worry for anything and keep your life moving with smile نگران کننده مشکل فردا را حل نمی کند به جای آن صلح امروز را برداشته، بنابراین برای هیچ چیز نگران نباشید و زندگی خود را با لبخند ادامه دهید.. if u cannot face the difficulties then nothing is your life .and life gives u one chance that u have face the difficulties . اگر شما نمیتوانید با مشکلات روبرو شوید، زندگی شما هیچوقت نیست. زندگی شما یک فرصت را برای شما فراهم میکند که با مشکلات مواجه شوید.

پیامک صوتی


Success is like a train. It has several compartments Handwork, Focus, Luck, etc. but leading all those is the engine of confidence. موفقیت مثل قطار است این چندین محفظه دستکاری دارد، تمرکز، شانس و غیره اما رهبری همه آن ها موتور اعتماد به نفس است.. Nice lines: Luck decides whom u meet in life, Ur heart decides whom u want in life, but, Time decides who gets to stay in ur life.... خطوط خوب: شانس تصمیم می گیرد که چه کسی در زندگی شما ملاقات کند قلب اور شما تصمیم می گیرد که چه کسی در زندگی می خواهد، ولی، زمان تصمیم می گیرد که چه کسی در زندگی اش زندگی کند .... "We always Feel that Life of others is Better than us..!!! But We Always Forget that We are also Others For Someone Else...!!!" "ما همیشه احساس می کنیم که زندگی دیگران بهتر از ما است .. !!! ولی ما همیشه فراموش می کنیم که ما دیگران نیز هستیم کسی دیگر ... !!! " Life Is a Football Game, And we are the footballs, Never Mind The Kicks Of People Because Without Kicks We May Not Reach The Goal. زندگی یک بازی فوتبال است و ما توپ فوتبال هستیم، هرگز ذهن مردم را ندیده می گیریم زیرا بدون قهرمانی نمی توانیم به هدف برسیم. Thought For The Day:: "If Laughter iz The Best Medicine, Then Why It Gives Pain When Someone Laughs At You..?? اندیشه برای روز :: "اگر خنده از بهترین پزشکی است، پس چرا باعث درد می شود وقتی کسی روی تو خندید ..؟ Every little smile can touch somebody's heart..No one is born happy! But all of us r born with d ability to create happiness. Be happy...cheers keep smiling:- هر لبخند کوچکی می تواند قلب کسی را لمس کند ... هیچ کس خوشحال نیست! اما همه ما توانایی ایجاد شادی را داریم. خوشحال باش ... سلامت لبخند می زند: -

تبلیغات صوتی


Life is the art of drawing without any eraser. So be careful while taking any small decision about valuable page of your life. Be a good artist of your life. زندگی هنر نقاشی بدون هیچ گونه پاک کننده است. بنابراین مراقب باشید در حالی که تصمیم گیری کوچک در مورد صفحه با ارزش از زندگی خود را. یک هنرمند خوب از زندگی تان باشید. Life is Short,Live it. Love is Small,Flirt it. Troubles are Momentary,Face it. Memories are Sweet,Cherish it. I'm too Good,Accept it. زندگی کوتاه است، زندگی کن عشق کوچک است، آن را لعنت کن. مشکلات موقت هستند، چهره آن. خاطرات شیرین هستند و از آن لذت می برند من خیلی خوب هستم، قبولش کن "Life sometimes takes unknown turn, Don't be afraid to travel. Someday that turn may take you to untouched heights on top of the world..! "زندگی گاهی اوقات به نوبه خود ناشناخته نمی ترسم سفر کنی روزی که به نوبه خود ممکن است شما را به ارتفاعات دست نخورده در بالای جهان ..!

ارسال پیامک صوتی


Listen in such a way that people feel compelled to 'Speak' to you. Speak in such a way that people feel compelled to 'Listen' to You. Good day! گوش دادن به گونه ای که مردم احساس کنند مجبور به صحبت کردن به شما هستند. به گونه ای صحبت کنید که مردم احساس کنند که مجبور به گوش دادن به شما هستند. روز خوب! Dream gives rise to hope, Hope inspires effort, Efforts result in success.. So, dreams r root of success. Let all your dream Cum true. :-) رویای به امید می اندیشد، امید الهام بخش تلاش است، تلاش ها به موفقیت می رسند .. بنابراین، رویاها ریشه موفقیت. اجازه دهید همه رویاهای شما تقدیر درست باشد. :-) The most beautiful music in the world is ur "own heartbeat" It gives an assurance tht u'll survive even when the whole world leaves u alone.... ” زیباترین موسیقی جهان، "ضربان قلب" است این به شما اطمینان می دهد که شما زنده می ماند حتی زمانی که تمام دنیا تو را ترک می کند .... " Nothing is old, nothing is new.. It just a matter of point of view.. Enjoy life as happy days r few.. Coz if life is an ocean then happy moments r like dew هیچ چیز قدیمی نیست، هیچ چیز جدیدی نیست .. این فقط یک نقطه نظر است .. لذت بردن از زندگی به عنوان روز خوشحال چند .. Coz اگر زندگی یک اقیانوس است و سپس لحظات شاد مانند شبنم

اپراتور پیامک صوتی


Never try or beg for support from others.. Stand alone & face d life as a race.. Then everyone will follow u.. هرگز از دیگران حمایت نکنید .. به تنهایی و به عنوان یک نژاد زندگی می کنند .. سپس همه شما را دنبال خواهد کرد .. Cute, Life quotes, Saying- Not all fingers r same in length.. But wen they r bend, all stands equal.. Life becomes easy wen we bend & adjust to situation ناز، نقل قول زندگی، گفتن- نه همه انگشتان یکسان هستند .. اما وان آنها R خم شدن، همه مخالف هستند .. زندگی آسان می شود و ما خم می شویم و به وضعیت می رسیم No one has ever won a game of chess by moving forward alone.. Sometimes u hav to move backward to get a better step forward.. هیچ کس تا به حال تنها با حرکت به جلو تنها یک بازی شطرنج نداشته است. گاهی اوقات شما می توانید به عقب حرکت کنید تا یک گام بهتر به جلو بردارید. Never design ur character like a garden whr anyone can walk.. Design it like d sky whr everyone aspires to reach. Aim high! Reach high! هرگز شخصیتی مانند یک باغ که هر کسی می تواند راه برود، طراحی کنید. طراحی آن را مانند آسمان، هر کجا هر کسی در تلاش برای رسیدن به آن است. هدف بالا! رسیدن به بالا! Be satisfied with life. But,unsatisfied with The results you produce. That's the best way to keep Growing and discover Your hidden potential... از زندگی لذت ببرید اما، ناراضی با نتایج شما تولید می کنید. این بهترین راه برای حفظ رشد و کشف پتانسیل پنهان شماست ... A single word spoken at the time of anger is more poisonous, which makes us forget the hundred lovable conversations within a life.. تنها کلمه ای که در زمان خشم صحبت می شود بیشتر سمی است که باعث می شود ما صدای خاطرات دوست داشتنی را در یک زندگی فراموش کنیم Wen the mirror of life gets dirty wid the fog of reality, just try wiping it wid ur faith, u'll see clear reflection of ur dreams once again ! هنگامی که آینه زندگی کثیف می شود مه از واقعیت است، فقط سعی کنید آن را پاک کنید دوباره یک بار دیگر بازتابی از رویاهای ارواح را ببینید!

پیامک صوتی صدارس26


جملات موفقیت بزرگان


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  [email protected]

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

پیام تبریک تولد عاشقانه پیام تولدی برای پدر پیام تولدی برای پدر پیامک شب بخیر رسمی شعر ولنتاین تبریک ولنتاین دوستانه اس ام اس عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه جملات زیبا در مورد کنترل خشم اس ام اس ناراحت بودن از عشقت اس ام اس ناراحت بودن از عشقت پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک سخن بزرگان در مورد موفقیت سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت سخن بزرگان در مورد موفقیت جملات بزرگان + جملات بزرگان در مورد موفقیت + سخنان بزرگان جهان + جملات آموزنده از بزرگان جهان + سخنان بزرگان درباره زندگی + سخنان بزرگان در مورد عشق + جملات زیبا از بزرگان ایران + حکیمانه ترین سخنان + جملات زیبا از بزرگان جهان با تصویر + اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم
1