Prev Next

اس ام اس عاشقانه و پیامک عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه به انگلیسی و فارسی


اس ام اس های عاشقانه انگلیسی


جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی


متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی


جملات زیبای عاشقانه


اس ام اس عاشقانه


اس ام اس عاشقانهنمایندگی پیامک صوتیدر حساب عشق، یک به علاوه یک برابر همه چیز، و دو منهای یک برابر هیچ چیز.

In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is a fabric which never fades, no matter how often it is washed in the water of adversity and grief.

عشق پارچه ای است که هرگز از بین نمی رود، مهم نیست که چقدر آن را در آب ناسالم و غم و اندوه شسته است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love: a wildly misunderstood although highly desirable malfunction of the heart which weakens the brain, causes eyes to sparkle, cheeks to glow, blood pressure to rise and the lips to pucker.

عشق: به شدت درک اشتباه، گرچه بسیار ناراحت کننده از عملکرد قلب که مغز را تضعیف می کند، چشم ها را به درخشش، گونه ها درخشش، فشار خون بالا می برد و لب ها را می شکند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The best and most beautiful things in the world cannot be seen nor even touched, but just felt in the heart.

بهترین و زیباترین چیزها در جهان نمی تواند دیده شود و نه حتی لمس شود، اما فقط در قلب احساس می شود.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Love is a canvas furnished by Nature and embroidered by imagination.

عشق یک بوم مبله شده توسط طبیعت و گلدوزی شده با تخیل است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand.

عشق در تمام فصل ها میوه ای است و در دسترس هر دست است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is like the wind, you can't see it but you can feel it.

عشق مانند باد است، شما نمیتوانید آن را ببینید، اما شما می توانید آن را احساس کنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is a force more formidable than any other. It is invisible - it cannot be seen or measured, yet it is powerful enough to transform you in a moment, and offer you more joy than any material possession could.

عشق یک نیروی توانمند بیش از هر گونه دیگر است. این نامرئی است - نمی توان آن را دیده یا اندازه گیری کرد، اما به اندازه کافی قدرتمند است که شما را در یک لحظه تبدیل کند و لذت بیشتری نسبت به هر گونه دارایی های مادی به شما ارائه دهد.


پیامک صوتیLove is composed of a single soul inhabiting two bodies.

عشق از یک روح واحد در دو بدن تشکیل شده است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love doesn't make the world go 'round. Love is what makes the ride worthwhile.

عشق جهان را دور نمی کند. عشق چیزی است که باعث می شود سوار ارزشمند باشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is when the other person's happiness is more important than your own.

عشق زمانی است که شادی فرد دیگر از شما مهمتر است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.

گاهی اوقات قلب می بیند آنچه را به چشم نامرئی است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Love is friendship that has caught fire. It is quiet understanding, mutual confidence, sharing and forgiving. It is loyalty through good and bad times. It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses.

عشق دوستانه ای که آتش گرفت است. درک آرام، اعتماد متقابل، به اشتراک گذاری و بخشندگی است. وفاداری از طریق زمانهای خوب و بد است. آن را برای کمال کمال تنظیم می کند و برای ضعف های انسانی کمک می کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love isn't something you find. Love is something that finds you.

عشق چیزی نیست که شما پیدا کنید. عشق چیزی است که شما را پیدا می کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Parting is such sweet sorrow.

فراق مانند غم و اندوه شیرین است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

One who marries for love alone will have bad days but good nights.

کسی که فقط برای عشق ازدواج می کند، روزهای بدی را شبها بخواند.تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Not all who make love, make marriages.

نه همه کسانی که عشق می ورزند، ازدواج می کنند-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is often the fruit of marriage.

عشق اغلب میوه ازدواج است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Kindness is more persuasive than force.

مهربانی قانع کننده تر از نیرو است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Love is of all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, the heart and the senses.

عشق از همه شور و حرارت قوی ترین است، زیرا به طور همزمان سر، قلب و حواس را حمل می کند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is to love someone for who they are, who they were, and who they will be.

عشق این است که کسی را دوست داشته باشی که چه کسی هستی، چه کسی هستی و چه کسی خواهد بود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.

بهترین و زیباترین چیزها در این دنیا نمیتواند دیده شود یا حتی شنیده شود، اما باید با قلب احساس شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that's everything.

عشق چیزی نیست دوست داشتن چیزی است اما برای عشق و دوست داشتن، این همه چیز است.


ارسال پیامک صوتیLove is like war: easy to begin but very hard to stop.
عشق مانند جنگ است: آسان برای شروع اما بسیار سخت برای متوقف کردن.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. When we try to imprison it, it enslaves us. When we try to understand it, it leaves us feeling lost and confused.

عشق نیروی بی رحم است وقتی ما سعی می کنیم آن را کنترل کنیم، ما را از بین می برد. هنگامی که ما سعی می کنیم آن را زندانی کنیم، ما را غارت می کند. وقتی سعی می کنیم آن را درک کنیم، ما احساس گرسنگی و اشتباه می کنیم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

There is only one happiness in life -- to love and to be loved.

تنها یک شادی در زندگی وجود دارد - عشق و دوست داشتن.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is an act of endless forgiveness, a tender look which becomes a habit.

عشق یک عمل بخشش بی پایان است، یک نگاه منصفانه که عادت می شود.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Love is something eternal; the aspect may change, but not the essence.

عشق چیزی ابدی است جنبه ممکن است تغییر کند، اما ذات نیست.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is like an hourglass, with the heart filling up as the brain empties.

عشق مانند یک ساعت شنی است که قلب آن را به عنوان مغز خالی می کند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Love is the joy of the good, the wonder of the wise, the amazement of the Gods.

عشق، لذت بردن از خیر، تعجب عاقلانه، شگفتی خدایان است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.

عشق آتش است اما هرگز نمی توانید بگویید که آیا قلیان گرم می شود یا خانه شما را می سوزاند؟اپراتور پیامک صوتیLove is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.

عشق تنها پاسخ درست و رضایتبخش برای مشکل وجود انسان است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Absence sharpens love, presence strengthens it.

عدم تشدید عشق، حضور آن را تقویت می کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Everything is clearer when you're in love.

همه چیز روشن تر است، وقتی که عاشق هستید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

زندگی در مورد پیدا کردن خود نیست. زندگی یعنی ساختن خود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The most important thing is to enjoy your life - to be happy - it's all that matters.

مهمترین چیز این است که از زندگی خود لذت ببرید - خوشحال باشید - همه چیز مهم است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I have found that if you love life, life will love you back.

من متوجه شده ام که اگر زندگی را دوست داری، زندگی تو را دوست خواهد داشت.پیامک صوتی صدارس29


اس ام اس عاشقانه و پیامک عاشقانه


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  [email protected]

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

پیام تبریک تولد عاشقانه پیام تولدی برای پدر پیام تولدی برای پدر پیامک شب بخیر رسمی شعر ولنتاین تبریک ولنتاین دوستانه اس ام اس عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه جملات زیبا در مورد کنترل خشم اس ام اس ناراحت بودن از عشقت اس ام اس ناراحت بودن از عشقت پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک سخن بزرگان در مورد موفقیت سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت سخن بزرگان در مورد موفقیت جملات بزرگان + جملات بزرگان در مورد موفقیت + سخنان بزرگان جهان + جملات آموزنده از بزرگان جهان + سخنان بزرگان درباره زندگی + سخنان بزرگان در مورد عشق + جملات زیبا از بزرگان ایران + حکیمانه ترین سخنان + جملات زیبا از بزرگان جهان با تصویر + اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم
1