Prev Next

پیام تسلیت و پیامک تسلیت

اس ام اس های تسلیت به انگلیسی و فارسی


اس ام اس های تسلیت انگلیسی


جملات تسلیت انگلیسی با ترجمه فارسی


متن تسلیت انگلیسی با ترجمه فارسی


پیامک تسلیت از دست دادن پدر


اس ام اس تسلیت


پیامک تسلیت


پیام تسلیتنمایندگی پیامک صوتیNo matter where he is , he is always present in our heart and he watching us from Heaven. Just stay calm and peaceful.

مهم نیست که او وجود دارد، او همیشه در قلب ما حضور دارد و ما از آسمان به ما نگاه می کند. فقط آرام و صلح آمیز باقی بماند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
A person who left the world actually never left leaves us, He stay with us for forever in for more memories in our heart and mind. Please accept our condolences for your father Death. He will always be remembered.


فردی که جهان را ترک کرد، هرگز ما را ترک نکرد، او برای همیشه در کنار ما برای همیشه خاطره های بیشتری در قلب و ذهن ما باقی می ماند. لطفا تسلیت برای مرگ پدر خود قبول کنید. او همیشه به یاد خواهد آمد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The news of sudden death of your father totally shocked me. He was my real-life mentor, I learned a lot of things from him. He also liked me a lot. I Pray to god to give strength to the whole family to cope up with this loss.

اخبار مرگ ناگهانی پدرت کاملا من را تکان داد. او مربی زندگی من بود، من چیزهای زیادی از او آموختم. او همچنین مرا بسیار دوست داشت. از خدا می خواهم به قدرت به تمام خانواده به مقابله با این از دست دادن.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I am very sorry to hear about the loss of your Dad. May Lord give your family peace and comfort to bear all these pain. He will always stay with us in our memories.

من خیلی متاسفم که از دست دادن پدرم شنیدم خداوند صلح و آرامش خانواده خود را به تمام این درد ها تحمیل کند. او همیشه در خاطرات ما با ما باقی خواهد ماند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Please accept my deepest condolence on your father’s loss. I know how much you are close to your father. He is your real life inspiration. Just remember all the sweet memories and time you spent with him to forget this hard time.

لطفا عمیق ترین تسلیم شدن در از دست دادن پدرت را بپذیر من می دانم چقدر به پدرت نزدیک هستی او الهام زندگی واقعی شما است. فقط تمام خاطرات شیرین و زمان را که با او گذرانده اید به خاطر این زمان سخت فراموش میشوید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


My sincere condolence is with you and your family.
May Dad’s should rest in peace
Time will sort all the hard time in your life.
Just be calm and strong!

تسلیت صمیمانه من است با شما و خانواده خود را.
ممکن است پدر در آرامش بماند
زمان همه زمان های سخت در زندگی شما مرتب خواهد شد.
فقط آرام و قوی باش

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I know Forgetting this loss is very difficult. My Heartfelt condolences are with you. If I can do anything for you please let me know.

من می دانم فراموش کردن این از دست دادن بسیار دشوار است. تسلیت عمیق من با شما هستند. اگر می توانم هر کاری را برای شما انجام دهم لطفا اجازه دهید انجام دهم-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

May the soul of your father rest in peace. May sweet memories light up the entire right path in your life and give your family strength to bear this hard time.

شاید روح پدرت به آرامش برسد. ممكن است خاطرات شیرین كامل مسیر درستی را در زندگی تان ایجاد كنند و قدرت خانواده شما را به این سختی برساند.


پیامک صوتیYour father was a great person and unforgettable person. I will miss him every time I will be with you. Kindly accept my heartfelt condolence of your father Demise.

پدرت یک شخص عالی و شخص فراموش نشدنی بود. هر زمانی که با شما خواهم بود او را از دست خواهم داد. لطفا تسلیت صمیمانه من وفات پدر خود قبول کنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

May your father should rest in peace. I am shocked with your father’s death.

ممکن است پدر شما در آرامش بماند. من با مرگ پدر تو شوکه شده ام


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Our sympathy is with you & your family. The News of your father demise gives us sorrows.

همدردی ما با شما و خانواده تان است. خبر مرگ پدر شما به ما آسیب می رساند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Very sorry to hear the sorrow news. I am with you at your intense sorrow period.

بسیار متاسفم برای شنیدن اخبار غم و اندوه . من با شما در دوره غم و اندوه خودم با شما هستم


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I know God is welcoming your father with open arms in the heaven, because of this goodwill and kind heart. He was a true inspiration for me.

من می دانم خدا به خاطر این حسن نیت و قلب دلسوز پدر شما را با آغوش باز در بهشت استقبال می کند. او الهام بخش خوبی برای من بود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I am very sorry on your father’s funeral. But, I want to let you know that he was a special person to me. He will always be remembered in my memories.

من بسیار متاسفم در مراسم تشییع پدرت هستم اما، من می خواهم به شما بگویم که او شخص خاصی برای من بود. او همیشه در خاطرات من به یاد میآید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

My sympathy is with you at this hard time. Your father was a wonderful man. His big smile always gives me a peace. He will always stay in our thoughts and prayers.

همدردی من با شما در این زمان سخت است. پدر شما مرد فوق العاده بود. لبخند بزرگ او همیشه به من آرامش می دهد. او همیشه در افکار و دعاهای ما خواهد ماند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I have strong believed that nobody leaves us, they always stay with us in our prayer and memories. Your father’s lovely memories always give you strength to live.

من قوی معتقدم که هیچ کس ما را ترک نمی کند، آنها همیشه در نماز و خاطرات ما با ما باقی می ماند. خاطرات دوست داشتنی پدر شما همیشه به شما قدرت برای زندگی می دهد.


تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

May God give you peace and strength to handle this tough time of sadness. Please Take my Sincere Sympathy.

خداوند به شما صلح و قدرت بدهد تا این سختی غم و اندوه را مرتفع سازد. لطفا همدردی صمیمانه من را بپذیرید


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I am sure you must be missing such a kind and heartily person. My heartfelt sympathies are with you and your full family.

من مطمئن هستم که شما باید چنین فردی و مهربان باشید. همدردی قلب من با شما و خانواده کامل شماست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sharing my sincere Condolences and grief on your Father’s demise. May Lord welcome him with open arms in heaven. Extend my sympathy with the whole family.


به اشتراک گذاشتن همدردی های صمیمانه و غم و اندوه در مرگ پدر شما. ممکن است خداوند او را با آغوش باز در آسمان به او برساند. همدردی من با تمام خانواده را گسترش دهید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You have lost the person who was a strong pillar of your family. May all you find peace and harmony in this sorrow time.


شما فردی را که یک ستون قوی از خانواده اش بود، از دست داده اید. در این زمان غم انگیز همه شما صلح و آرامش را پیدا خواهید کرد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I am sorry for your father loss. He was such an awesome person. He will always stay in my memories.


من متاسفم برای از دست دادن پدر تو هستم. او یک فرد بسیار جذاب مانند بود. او همیشه در خاطراتم باقی خواهد ماند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A person who left us, actually never leave us, He is always alive with was in the form of memories. Please accept our deepest condolence, He will never be forgotten.


کسی که ما را ترک کرد، ما هرگز ما را ترک نمی کند، او همیشه زنده است و در قالب خاطرات بود. لطفا عمیق ترین تسلیت خود را بپذیرید، هرگز فراموش نخواهد شد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Your daddy was one of the kindest people I know and I know that he was the best father too. Please accept my heartfelt Condolence for this loss.

پدر شما یکی از عزیزترین افراد من بود و می دانستم که او نیز بهترین پدر است. لطفا برای این از دست دادن دلسوزانه قلب من را بپذیرید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Losing father is like a losing a strong pillar of your life. Father is always the ultimate source of strength and energy. I am really sorry for your loss.

از دست دادن پدر مانند از دست دادن یک ستون قوی از زندگی شما است. پدر همیشه منبع نهایی قدرت و انرژی است. من واقعا برای از دست دادن خود را متاسفم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You father will always stay in our memories. We will always pray for him as he prays for all of us. May god give him all peace.

پدر شما همیشه در خاطرات ما باقی خواهد ماند. ما همیشه برای او دعا خواهیم کرد زیرا او برای همه ما دعا می کند. خداوند به او صلح کامل بدهد-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


My heart broke into pieces when I heard this shocking news of your fathers passing away. He is a person whom everyone admires to be. He will always have been missed.


وقتی قلب این خبر تکان دهنده پدران خود را از دست دادم، قلب من شکسته شد. او فردی است که همه از آن لذت می برند. او همیشه از دست رفته است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Sorry for the loss of your father. I share your sorrow of you & your family at this tough time.


متاسفم برای از دست دادن پدرت. من از شما و خانواده تان در این زمان دشواری از غم و اندوه خودم می گذرم


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


May God give you relieve from all the pains at this grief time. Kindly extend my condolence to your family.

خدا شما را از تمام درد در این زمان غم و اندوه را کاهش دهد. محبت شما را به خانواده تان بیاموزید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The death of your son in an accident has totally shaken us. I just want to convey my sincere condolence to all of you.

مرگ فرزند شما در یک حادثه کاملا ما را لرزاند. من فقط می خواهم همدردی صادقانه خود را به همه شما تحویل دهم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

We know his/her death will never leave a void in our lives, but the void will be created in the heart of all who know him/her.

ما می دانیم مرگ او هرگز در زندگی ما خالی نخواهد گذاشت، اما فضای خالی در قلب همه کسانی که او را می شناسند، ایجاد می شود.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

This caring and Condolence SMS is to tell you that you are not alone at this hard time. I always with you to share your grief.

این اس ام اس دلسوز و دلسوز است که به شما بگویم که شما در این زمان سخت تنها نیستید. من همیشه با شما برای غم و اندوه خود به اشتراک می گذارم-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Hey lord please gives the child courage and strength that is in grief and forgets to smile.


خداوندا لطفا فرزند شجاعت و قدرت را در غم و اندوه بسوزان و به لبخند بکش.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


We all are very shocked after hearing the news of your father’s demise. May give him eternal rest and may his/her soul rest in peace! Kindly accept our condolences and sympathy.

همه ما پس از شنیدن خبر مرگ پدرت شوکه شدیم. می توانید او را به استراحت ابدی بگذارید و ممکن است روح او صلح باشد! لطفا با ما تسلیت و همدردی خود را بپذیرید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If my tears can build a stair, then I would have brought her back from heaven. My Love is always with you.

اگر اشک های من می تواند یک پله ساخت، پس من او را از آسمان آورده ام. عشق من همیشه با شماست


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس30


پیام تسلیت و پیامک تسلیت


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  [email protected]

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

پیام تبریک تولد عاشقانه پیام تولدی برای پدر پیام تولدی برای پدر پیامک شب بخیر رسمی شعر ولنتاین تبریک ولنتاین دوستانه اس ام اس عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه جملات زیبا در مورد کنترل خشم اس ام اس ناراحت بودن از عشقت اس ام اس ناراحت بودن از عشقت پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک سخن بزرگان در مورد موفقیت سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت سخن بزرگان در مورد موفقیت جملات بزرگان + جملات بزرگان در مورد موفقیت + سخنان بزرگان جهان + جملات آموزنده از بزرگان جهان + سخنان بزرگان درباره زندگی + سخنان بزرگان در مورد عشق + جملات زیبا از بزرگان ایران + حکیمانه ترین سخنان + جملات زیبا از بزرگان جهان با تصویر + اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم
1