Prev Next

پیامک غمگین تنهایی

اس ام اس های تنهایی به انگلیسی و فارسی


اس ام اس های عاشقانه تنهایی انگلیسی


جملات غمگین تنهایی انگلیسی با ترجمه فارسی


متن غمگین تنهایی انگلیسی با ترجمه فارسی


جملات زیبای غمگین تنهایی


اس ام اس غمگین تنهایینمایندگی پیامک صوتیThe best part about being alone is that you really don't have to answer to anybody. You do what you want.


بهترین بخش در مورد تنها بودن این است که شما واقعا نیازی به پاسخ دادن به هیچکس ندارید. تو کاری را انجام میدهی که میخواهی.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Alone we can do so little; together we can do so much.

ما تنها می توانیم این کار را انجام دهیم؛ با هم می توانیم خیلی کار کنیم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work.

به آسمان نگاه کن. ما تنها نیستیم. کل جهان برای ما دوستانه است و تنها توافق می کند که برای کسانی که رویای و کار می کنند بهتر باشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It is better to be alone than in bad company.

تنهایی بهتر از رابطه بد است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Language... has created the word 'loneliness' to express the pain of being alone. And it has created the word 'solitude' to express the glory of being alone.

زبان ... کلمه "تنهایی" را برای بیان احساس درد تنها بیان کرده است. و کلمه "تنهایی" را برای بیان جلال تنها بودن ایجاد کرده است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


What a lovely surprise to finally discover how unlonely being alone can be.

یک تعجب دوست داشتنی برای نهایتا کشف کردن اینکه چگونه تنها به تنهایی می تواند باشد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I think it's good for a person to spend time alone. It gives them an opportunity to discover who they are and to figure out why they are always alone.

من فکر می کنم برای یک فرد صرف زمان صرف شده است. این به آنها فرصت می دهد تا کشف کنند که چه کسانی هستند و به همین دلیل همیشه تنها هستند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I don't want to be alone, I want to be left alone.

من نمی خواهم تنها باشم، من می خواهم تنها باشم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sometimes life is too hard to be alone, and sometimes life is too good to be alone.

گاهی اوقات زندگی خیلی سخت است که تنها باشد، و گاهی اوقات زندگی خیلی خوب است که تنها باشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The trouble is not really in being alone, it's being lonely. One can be lonely in the midst of a crowd, don't you think?

مشکل فقط به تنهایی نیست، تنها بودن است. یک نفر می تواند تنها در میان یک جمعیت باشد، آیا فکر نمی کنید؟-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*And if you couldn't be loved, the next best thing was to be let alone.

و اگر شما نمی توانستم دوست باشم، بهترین چیز بعدی این بود که تنها باشم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The most terrible poverty is loneliness, and the feeling of being unloved.

فقر وحشتناک ترین تنفر و احساس ناکامی است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Pray that your loneliness may spur you into finding something to live for, great enough to die for.

دعا کنید که تنهایی شما ممکن است شما را به جستجوی چیزی برای زندگی تبدیل کند، به اندازه کافی برای مرگ.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

When we truly realize that we are all alone is when we need others the most.

هنگامی که ما واقعا متوجه می شویم که همه ما تنها هستیم، زمانی است که بیشتر به دیگران نیاز داریم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Solitude is the profoundest fact of the human condition. Man is the only being who knows he is alone.

تنها بودن عمیق ترین واقعیت انسانی است. انسان تنها کسی است که می داند او تنهاست-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Sometimes you just have to stand alone to make sure you still can.

گاهی اوقات شما فقط بایستی به تنهایی بایستید تا بتوانید مطمئن شوید که هنوز هم می توانید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Nothing can bring you peace but yourself.

هیچ چیز نمی تواند شما را آرام کند-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Solitude is a chosen separation for refining your soul. Isolation is what you crave when you neglect the first.

صلح یک جدایی انتخاب شده برای رفع روح شما است. جداسازی چیزی است که شما آن را طلب می کنید زمانی که اول از آن غفلت می کنید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I love to be alone. I never found the companion that was so companionable as solitude.

دوست دارم تنها باشم من هرگز همراهی پیدا نکردم که به تنهایی همراه بود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It is far better to be alone than to wish you were.

خیلی بهتر است که به تنهایی از آرزویتان برآیید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

All of our unhappiness comes from our inability to be alone.

تمام نارضایتی ما ناشی از ناتوانی ما در تنهایی است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Be able to be alone. Lose not the advantage of solitude, and the society of thyself.

قادر به تنهایی باشید. مزیت تنهایی و جامعه خود را از دست ندهید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone

برای چشم های زیبا، در دیگران به دنبال خوبی باشید برای لب های زیبا، تنها کلمات مهربانی صحبت می کنند؛ و برای درک، با شناختی که از شما ندارید پیروی کنید


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


“Laugh and the world laughs with you, snore and you sleep alone.”


"خنده و دنیا با تو می خندد، خراب می کند و به تنهایی بخوابید."


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Sometimes, you need to be alone. Not to be lonely, but to enjoy your free time being yourself.

گاهی اوقات شما باید تنها باشید تنها بودن نیست، بلکه برای لذت بردن از وقت آزاد خودتان است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Everybody move on and I wonder why I can’t. Is there something wrong with me?

همه حرکت می کنند و من تعجب می کنم چرا من نمی توانم. آیا چیزی با من اشتباه است؟

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If love is universal, no one can be left out.


اگر عشق جهانی باشد، هیچ کس نمی تواند از آن خارج شود.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sometimes life is too hard to be alone and sometimes life is too good to be alone

گاهی اوقات زندگی خیلی سخت است که تنها باشد و گاهی اوقات زندگی خیلی خوب است که تنها باشد


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I am not alone because lonliness is always with me.

من تنها نیستم زیرا تنهایی همیشه با من است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When I’m alone, I think of so many things. But, when I have a chance to tell you, I go speechless.

وقتی که من تنها هستم، من از بسیاری از چیزهایی که فکر می کنم. اما، هنگامی که من یک شانس به شما بگویم، من به لال.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I am fighting alone and being depressed is an everyday fight.

من به تنهایی مبارزه می کنم و افسردگی مبارزه ای روزمره است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس31


پیامک غمگین تنهایی


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  [email protected]

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

پیام تبریک تولد عاشقانه پیام تولدی برای پدر پیام تولدی برای پدر پیامک شب بخیر رسمی شعر ولنتاین تبریک ولنتاین دوستانه اس ام اس عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه جملات زیبا در مورد کنترل خشم اس ام اس ناراحت بودن از عشقت اس ام اس ناراحت بودن از عشقت پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک سخن بزرگان در مورد موفقیت سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت سخن بزرگان در مورد موفقیت جملات بزرگان + جملات بزرگان در مورد موفقیت + سخنان بزرگان جهان + جملات آموزنده از بزرگان جهان + سخنان بزرگان درباره زندگی + سخنان بزرگان در مورد عشق + جملات زیبا از بزرگان ایران + حکیمانه ترین سخنان + جملات زیبا از بزرگان جهان با تصویر + اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم
1