Prev Next

استاتوس عصبانیت

پیامک کنترل خشم به انگلیسی و فارسی


اس ام اس های کنترل خشم انگلیسی


جملات کنترل خشم انگلیسی با ترجمه فارسی


متن کنترل خشم انگلیسی با ترجمه فارسی


جملات زیبای کنترل خشم


اس ام اس کنترل خشم


استاتوس عصبانیت


اس ام اس ناراحت بودن از عشقتنمایندگی پیامک صوتیدست آماده ضربه، ممکن است شما را دچار مشکل بزرگی ایجاد کند.

A hand ready to hit, may cause you great trouble.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A man in a passion, rides a mad horse.

یک مرد با شور و هیجان، سوار اسب وحشی می شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Anger is a short madness.

خشم یک جنون کوتاه است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Anger is one letter short of danger.

خشم یک نامه کوتاه از خطر است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Clouds gather before a storm.

ابرها قبل از طوفان جمع می شوند
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Exaggeration is truth that has lost its temper.

اغراق حقیقت است که خلق و خوی خود را از دست داده است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Fire in the heart sends smoke into the head.

آتش در قلب، دود را به سر می برد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Hard words break no bones.

کلمات سخت شکستن استخوان نیست.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If you are patient in one moment of anger, you will escape a hundred days of sorrow.

اگر در یک لحظه از خشم بیمار هستید، از یک صد روز پریشانی فرار خواهید کرد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If you kick a stone in anger you will hurt your foot.

اگر شما یک سنگ در خشم را ضربه زدن به شما پای خود را صدمه دیده است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Postpone today's anger until tomorrow.

خشم امروز تا فردا را تعویض کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Red sky at night, shepherd's delight; red sky in the morning, shepherd take warning.

آسمان قرمز در شب، شادابی خویش؛ قرمز آسمان صبح، چوپان هشدار می دهد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The anger of the prudent never shows.

خشم محبت هرگز نشان نمی دهد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The greatest remedy for anger is delay.

بزرگترین راه برای خشم تاخیر است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If a small thing has the power to make you angry, does that not indicate something about your size?

اگر چیزی کوچک برای شما عصبانی است، آیا این چیزی در مورد اندازه شما نشان نمی دهد؟-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


He who angers you conquers you.

کسی که شما را عصبانی می کند شما را تسخیر می کند-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Anger ventilated often hurries toward forgiveness; and concealed often hardens into revenge.

گرسنگی تهویه شده اغلب به سوی بخشش می کشد؛ و پنهان اغلب به انتقام سخت می شود.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Where there is anger, there is always pain underneath.

جایی که خشم وجود دارد، همیشه درد در زیر وجود دارد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.

خشم، اسید است که می تواند بیشتر به کشتی که در آن ذخیره شده است نسبت به هر چیزی که ریخته شده است، آسیب می رساند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bitterness is like cancer. It eats upon the host. But anger is like fire. It burns it all clean.

تردید مثل سرطان است. این میزبان می خورد اما خشم مانند آتش است. آن همه چیز را پاک می کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Speak when you are angry and you will make the best speech you will ever regret.

وقتی عصبانی هستید صحبت کنید و بهترین سخنرانی را که هرگز پشیمان نخواهید شد، انجام دهید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


It is wise to direct your anger towards problems -- not people; to focus your energies on answers -- not excuses.

عاقلانه است که خشم خود را به سوی مشکلات هدایت کنید - نه مردم؛ تمرکز انرژی خود را بر پاسخ - نه عذر خواهی.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Never respond to an angry person with a fiery comeback, even if he deserves it...Don't allow his anger to become your anger.

هرگز به یک شخص عصبانی با باز گشتگی آتشی پاسخ ندهید، حتی اگر او سزاوار آن است ... اجازه ندهید خشم خود را تبدیل به خشم شما شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Learn this from me. Holding anger is a poison. It eats you from inside. We think that hating is a weapon that attacks the person who harmed us. But hatred is a curved blade. And the harm we do, we do to ourselves.

این را از من بیاموز داشتن خشم سمی است. این از درون شما می خورد ما فکر می کنیم که نفرت یک سلاح است که به کسی که به ما آسیب می رساند حمله می کند. اما نفرت یک تیغه منحنی است. و آسیبی که به ما می کند، ما خودمان را انجام می دهیم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Anger is never without a reason, but seldom with a good one.

خشم هرگز بدون هیچ دلیلی، اما به ندرت با یکی از خوبی هاست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A quick temper will make a fool of you soon enough.

خلق و خوی سریع، به زودی به شما احتیاج دارد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Beware the fury of a patient man.

مراقب خشم یک مرد بیمار باشید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Anger is a wind which blows out the lamp of the mind.

خشم یک باد است که لامپ ذهن را می سوزاند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.

خلع سلاح مانند چنگ زدن به ذغال سنگ گرم با هدف قرار دادن آن در شخص دیگری است؛ شما کسی هستید که سوخته می شود
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A man can't eat anger for breakfast and sleep with it at night and not suffer damage to his soul.

یک مرد نمی تواند برای صبحانه خشم بخورد و در شب بخوابد و به روحش آسیب نرساند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Anger makes you smaller, while forgiveness forces you to grow beyond what you are.

خشم شما را کوچکتر می کند، در حالی که بخشش شما را مجبور می کند فراتر از آنچه شما هستید رشد کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس32


استاتوس عصبانیت


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  [email protected]

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

پیام تبریک تولد عاشقانه پیام تولدی برای پدر پیام تولدی برای پدر پیامک شب بخیر رسمی شعر ولنتاین تبریک ولنتاین دوستانه اس ام اس عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه جملات زیبا در مورد کنترل خشم اس ام اس ناراحت بودن از عشقت اس ام اس ناراحت بودن از عشقت پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک سخن بزرگان در مورد موفقیت سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت سخن بزرگان در مورد موفقیت جملات بزرگان + جملات بزرگان در مورد موفقیت + سخنان بزرگان جهان + جملات آموزنده از بزرگان جهان + سخنان بزرگان درباره زندگی + سخنان بزرگان در مورد عشق + جملات زیبا از بزرگان ایران + حکیمانه ترین سخنان + جملات زیبا از بزرگان جهان با تصویر + اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم
1