Prev Next

اس ام اس شاد عاشقانه

پیامک درباره شادی به انگلیسی و فارسی


اس ام اس خوشحال بودن انگلیسی


اس ام اس خوشحال بودن انگلیسی با ترجمه فارسی


اس ام اس خوشحال بودنانگلیسی با ترجمه فارسی


اس ام اس خوشحال بودن


پیامک درباره شادی


اس ام اس شاد عاشقانه


اس ام اس شاد بودن در زندگینمایندگی پیامک صوتیتنها چیزی که باعث خوشحالی شما می شود خوشبختی با کسی است که شما هستید و نه افرادی که فکر می کنند شما هستند.

In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

My greatest beauty secret is being happy with myself. I don't use special creams or treatments - I'll use a little bit of everything. It's a mistake to think you are what you put on yourself. I believe that a lot of how you look is to do with how you feel about yourself and your life. Happiness is the greatest beauty secret.

راز بزرگ من زیبایی است با خودم خوشحالم. من از کرم ها و درمان های خاصی استفاده نمی کنم - من کمی از همه چیز استفاده می کنم. این اشتباه است که فکر کنید شما آن چیزی است که خودتان قرار داده اید. من اعتقاد دارم که بسیاری از چگونگی نگاه شما به این موضوع است که چگونه با خود و زندگی خود احساس می کنید. شادی بزرگترین راز زیبایی است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The talent for being happy is appreciating and liking what you have, instead of what you don't have.

استعداد شاد بودن، به جای آن چیزی نیست که شما دارید، قدردانی و لذت بردن از چیزی است که شما دارید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

We all live with the objective of being happy; our lives are all different and yet the same.

همه ما با هدف خوشبختی زندگی می کنیم؛ زندگی ما همه متفاوت است و همینطور هم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The art of being happy lies in the power of extracting happiness from common things.

هنر خوشبختی نهفته در قدرت استخراج شادی از چیزهای مشترک است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.

رویای خود را به عنوان اگر شما برای همیشه زندگی می کنند، زندگی می کنند مانند اگر شما امروز می میرند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

انجام آنچه شما دوست دارید آزادی است شادی و خوشبختی چیزی است که شما انجام می دهید.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Be happy with what you have. Be excited about what you want.

با آنچه که دارید خوشحال باشید در مورد آنچه که می خواهید، هیجان زده می شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude.

شادی را نمی توان به مالکیت، درآمد، فرسوده یا مصرف کرد. خوشبختی تجربه روحانی زندگی هر دقیقه با عشق، فضل و قدردانی است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If you want to be happy, set a goal that commands your thoughts, liberates your energy, and inspires your hopes.

اگر می خواهید خوشحال باشید، یک هدف را تعیین کنید که افکار شما را اداره کند، انرژی خود را آزاد کند و امیدهای شما را الهام کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Think of all the beauty still left around you and be happy.

همه زیبایی ها را در اطراف خود ببندید و خوشحال باشید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Be believing, be happy, don't get discouraged. Things will work out.

باور کنید، خوشحال باشید، دلسرد نشوید چیزها کار خواهند کرد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Talking about someone who makes you happy actually makes you happy.

صحبت کردن در مورد کسی که واقعا شما را خوشحال می کند در واقع شما را خوشحال می کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Happy is entirely up to you and always has been.

خوشحالی به طور کامل به شما و همیشه بوده است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The habit of being happy enables one to be freed, or largely freed, from the domination of outward conditions.

عادت خوشبختی این است که بتواند آزادانه یا به طور گسترده آزاد شود، از سلطهی شرایط بیرونی.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.

شادی معنای و هدف زندگی، هدف و پایان زندگی انسان است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Most folks are about as happy as they make up their minds to be.

اکثر مردم در مورد آنقدر خوشحال هستند که ذهنشان را تشکیل می دهند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.

بهترین راه برای تشویق کردن شما این است که سعی کنید شخص دیگری را تشویق کنید.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If only we'd stop trying to be happy we could have a pretty good time.

اگر فقط می خواستیم خوشحال باشیم می توانستیم زمان خوبی داشته باشیم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nobody really cares if you're miserable, so you might as well be happy.

هیچ کس واقعا نگران شما نیست، بنابراین شما نیز ممکن است خوشحال باشید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Indeed, man wishes to be happy even when he so lives as to make happiness impossible.

در واقع، مرد آرزو دارد که حتی زمانی که او زندگی می کند، خوشحال باشد و شادی را غیر ممکن سازد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Happiness is like a butterfly which, when pursued, is always beyond our grasp, but, if you will sit down quietly, may alight upon you.

شادی مانند پروانه ای است که زمانی که پیگیری می شود، همیشه فراتر از درک ماست، اما اگر بی صدا نشست، ممکن است بر شما غلبه کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*One of the simplest ways to stay happy is by letting go of the things that make you sad.

یکی از ساده ترین راه برای خوشحالی این است که با رفتن به چیزهایی که باعث ناراحتی شما می شود، بیفتید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You can never be really happy if you keep holding to those bad memories which makes you sad.

شما هرگز نمی توانید واقعا خوشحال باشید که نگه داشتن آن خاطرات بد که باعث ناراحتی شما می شود.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Happiness is a choice you cannot choose what happens, but you can choose your reaction to it and be Happy.

شادی یک انتخاب است که نمی توانید انتخاب کنید چه اتفاقی می افتد، اما شما می توانید پاسخ خود را به آن را انتخاب کنید و خوشحال باشید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

To be happy, we must not be too concerned with others.

خوشبخت بودن، ما نباید بیش از حد با دیگران نگران باشیم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.

شادی چیزی آماده نیست از اقدامات خود می آید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Happiness depends upon ourselves.

خوشحالی به خودمون بستگی داره.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Happiness is not in the mere possession of money; it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort.

خوشبختی تنها صرف پول نیست؛ آن را در شادی موفقیت، در هیجان تلاش خلاق است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Being happy is something that each of us determines, it is not something that we find outside of ourself, it is within us and our choice.

خوشبختی چیزی است که هر یک از ما تعیین می کند، چیزی نیست که ما در خارج از خود پیدا کنیم، در درون ما و انتخاب ماست.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The secret of happiness is not in doing what one likes, but in liking what one does.

راز خوشبختی در حال انجام دادن آن چیزی نیست که دوست دارد، اما دوست داشتن چیزی است که انجام می دهد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس34


اس ام اس شاد عاشقانه


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  [email protected]

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

پیام تبریک تولد عاشقانه پیام تولدی برای پدر پیام تولدی برای پدر پیامک شب بخیر رسمی شعر ولنتاین تبریک ولنتاین دوستانه اس ام اس عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه جملات زیبا در مورد کنترل خشم اس ام اس ناراحت بودن از عشقت اس ام اس ناراحت بودن از عشقت پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک سخن بزرگان در مورد موفقیت سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت سخن بزرگان در مورد موفقیت جملات بزرگان + جملات بزرگان در مورد موفقیت + سخنان بزرگان جهان + جملات آموزنده از بزرگان جهان + سخنان بزرگان درباره زندگی + سخنان بزرگان در مورد عشق + جملات زیبا از بزرگان ایران + حکیمانه ترین سخنان + جملات زیبا از بزرگان جهان با تصویر + اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم
1