Prev Next

اس ام اس دردناک و سوزناک

اس ام اس قلب درد


اس ام اس دردناک و سوزناک


جملات خیلی دردناک


جملات دردناک و غمگین


متن دردناک کوتاه


دردناک ترین جملات عاشقانه


متن دردناک جدایینمایندگی پیامک صوتیدر حساب عشق، یک به علاوه یک برابر همه چیز، و دو منهای یک برابر هیچ چیز.

In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Truth is everybody is going to hurt you: you just gotta find the ones worth suffering for.

حقیقت این است که همه به شما آسیب می رسانند: شما باید فقط کسانی را پیدا کنید که ارزش آن را دارند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


It doesn't hurt to feel sad from time to time.

وقت آن رسیده که احساس غم و اندوه نکنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If you're in trouble, or hurt or need -- go to the poor people. They're the only ones that'll help -- the only ones.

اگر شما در معرض دشواری قرار گرفته اید، یا آسیب می بینید یا نیاز دارید - به افراد فقیر بروید. آنها تنها کسانی هستند که کمک می کنند - تنها کسانی هستند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If someone really wants to hurt you, they'll find a way whatever. I don't want to live my life worrying about it.

اگر کسی واقعا می خواهد به شما صدمه بزند، آنها راه دیگری پیدا خواهند کرد. من نمی خواهم که زندگی ام را در مورد آن نگران سازم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected.

دلایل زیادی برای جدا کردن آن وجود دارد زیرا روح ما متصل است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I have learned now that while those who speak about one's miseries usually hurt, those who keep silence hurt more.

من اکنون آموختم که در حالی که کسانی که در مورد بدبختی خود صحبت می کنند، معمولا صدمه می بینند، کسانی که سکوت می کنند بیشتر صدمه دیده اند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Just because one person's problem is less traumatic than another's doesn't mean they're required to hurt less

فقط به این دلیل که مشکل یک نفر کمتر آسیب رسان از دیگران نیست، به این معنی نیست که آنها نیاز به آسیب کمتر دارند-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I still own my heart, which I know because it hurts so much.

من هنوز قلبم را حفظ می کنم، که من می دانم، زیرا خیلی آسیب می زند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Those who really love you don't mean to hurt you and if they do, you can't see it in their eyes but it hurts them too.

کسانی که واقعا شما را دوست دارند، به معنای صدمه به شما نیستند و اگر آنها را انجام دهید، نمیتوانید آنها را در چشم خود مشاهده کنید، اما آنها نیز به آن آسیب می رسانند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


It is when we hurt that we learn.

این زمانی است که ما آسیب می بینیم که یاد می گیریم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When someone stabs you it's not your fault that you feel pain.

وقتی کسی به شما حمله می کند، تقصیر شما نیست که احساس درد می کنید.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


It hurts to have someone in your heart that you can't have in your arms.

درد دردناک است که کسی را در قلب خود ندارید که نمی توانید در آغوش خود داشته باشید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It hurts too much so I don't want to talk about it.

این خیلی آسیب می زند، بنابراین نمی خواهم درباره آن صحبت کنم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The surest way to hurt yourself is to give up on love, just because it didn't work out the first time.

مطمئن ترین راه برای صدمه زدن به خودتان این است که از عشق بگذرید، فقط به این خاطر که اولین بار از آن کار نکردید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

No matter how beautiful a lie is, in the end it hurts even more than the truth would have done.

مهم نیست چقدر زیبا دروغ است، در نهایت آن را حتی بیشتر از حقیقت می تواند باعث شود.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It's a lot easier to be angry at someone than it is to tell them you're hurt.

خیلی راحت تر از آنکه کسی به شما آسیب برساند، عصبانی می شود.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Just because somebody is strong enough to handle pain doesn't mean they deserve it.

فقط به این دلیل است که کسی به اندازه کافی قدرتمند برای مقابله با درد است، به این معنا نیست که آنها شایستۀ آن هستند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You don't get to choose if you get hurt in this world. But you do have some say in who hurts you.

شما نمی توانید انتخاب کنید که آیا در این دنیا صدمه دیده اید. اما شما بعضی ها را می گوئید که به شما آسیب می رساند
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


That old saying, how you always hurt the one you love, well, it works both ways.

این گفتار قدیمی، چطور شما همواره دوستش دارید، به خوبی، به هر دو روش عمل می کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A word that has been said may be unsaid--it is but air. But when a deed is done, it cannot be undone, nor can our thoughts reach out to all the mischiefs that may follow.

یک کلمه گفته شده ممکن است ناخوشایند باشد - اما هوا است. اما هنگامی که یک عمل انجام می شود، نمی توان آن را کنار گذاشت، و افکار ما نمی توانند به تمام بدی هایی که ممکن است پی ببرند، برسند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Two barrels of tears will not heal a bruise.

دو بشکه اشک خواهد کبودی را التیام بخشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A torn jacket is soon mended, but hard words bruise the heart of a child.

ژاکت خرد شده به زودی اصلاح می شود، اما کلمات سخت کبود قلب کودک است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Do you know the feeling, when your heart is so hurt, that you could feel the blood dripping?

آیا احساس می کنید وقتی که قلب شما صدمه دیده است، احساس خونریزی می کنید؟-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Forget what hurt you in the past, but never forget what it taught you.

گذشته را فراموش کنید، اما هرگز آنچه را که به تو آموخته اید فراموش نکن.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

No man can think clearly when his fists are clenched.

هیچ کس نمی تواند به وضوح فکر کند که مشتهایش کج شده اند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

He who is or has been deeply hurt has a RIGHT to be sure he is LOVED.

کسی که به شدت صدمه دیده است، حق دارد مطمئن شود که او عاشق است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


There were things I wanted to tell him. But I knew they would hurt him. So I buried them, and let them hurt me.

چیزهایی بود که می خواستم به او بگویم. اما من می دانستم که آنها به او آسیب می رسانند. بنابراین من آنها را دفن کردم و آنها را به من آسیب رسانید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


What hurts us is what heals us.

چه چیزی باعث درد می شود؟
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Sometimes, being hurt too many times, doesn't make you stronger, it destroy who you were, who you wanted to be and makes who you are today.

گاهی اوقات چندین بار صدمه دیده است، شما را قوی نمی کند، آن را از بین ببرد چه کسی بودید، چه کسی می خواستی بسازید و امروز چه کسی را انتخاب کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

As one grows weaker one is less susceptible to suffering. There is less hurt because there is less to hurt.به عنوان یکی از ضعیف تر رشد می کند، کمتر آسیب پذیر به رنج است. آسیب کمتری به این علت وجود دارد که کمتر آسیب دیده است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس36


اس ام اس دردناک و سوزناک


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  [email protected]

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

پیام تبریک تولد عاشقانه پیام تولدی برای پدر پیام تولدی برای پدر پیامک شب بخیر رسمی شعر ولنتاین تبریک ولنتاین دوستانه اس ام اس عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه جملات زیبا در مورد کنترل خشم اس ام اس ناراحت بودن از عشقت اس ام اس ناراحت بودن از عشقت پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک سخن بزرگان در مورد موفقیت سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت سخن بزرگان در مورد موفقیت جملات بزرگان + جملات بزرگان در مورد موفقیت + سخنان بزرگان جهان + جملات آموزنده از بزرگان جهان + سخنان بزرگان درباره زندگی + سخنان بزرگان در مورد عشق + جملات زیبا از بزرگان ایران + حکیمانه ترین سخنان + جملات زیبا از بزرگان جهان با تصویر + اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم
1