Prev Next

اس ام اس امیدوار کننده

پیامک قوی بودن به انگلیسی و فارسی


اس ام اس امیدوار کننده


متن های امیدوار کننده


جملات امیدوار کننده از بزرگان


سخنان انرژی مثبت


جملات انرژی زا


جملات کوتاه انرژی مثبتنمایندگی پیامک صوتیThe weak fall, but the strong will remain and never go under!


سقوط ضعیف، اما قوی باقی خواهد ماند و هرگز زیر نخواهد رفت!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sometimes you don't realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness.

گاهی اوقات شما قدرت خود را درک نمی کنید تا زمانی که با بزرگترین ضعف خود مواجه شوید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.

قدرت از برنده شدن نیست. مبارزات شما نقاط قوت خود را توسعه می دهد. هنگامی که از سختی ها عبور می کنید و تصمیم می گیرید که تسلیم نشوید، این قدرت است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

موفقیت نهایی نیست، شکست ناکارآمدی نیست: این شجاعت است که این تعداد را ادامه دهد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The most beautiful people I've known are those who have known trials, have known struggles, have known loss, and have found their way out of the depths.

زیباترین افرادی که من شناخته ام کسانی هستند که دادگاه های شناخته شده ای دارند، مبارزه های شناخته شده ای دارند، از دست داده اند و راه خود را از عمق پیدا کرده اند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It's interesting how we often can't see the ways in which we are being strong - like, you can't be aware of what you're doing that's tough and brave at the time that you're doing it because if you knew that it was brave, then you'd be scared.

جالب است که ما اغلب نمیتوانیم راههایی را که قوی هستیم را ببینیم - مثل اینکه نمیتوانید از آنچه که انجام میدهید آگاهی داشته باشید، سخت و شجاعانه در آن زمان که انجام میدهید، زیرا اگر این را می دانستید شجاع بود، پس شما می ترسید
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Be strong & face the life. Because sometimes Life keeping nothing but only one option. Be strong anyway.

قوی باشید و با زندگی مواجه شوید از آنجا که گاهی اوقات زندگی چیزی جز تنها یک گزینه را حفظ نمی کند. به هر حال قوی باش


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success achieved.

شخصیت نمی تواند در سهولت و آرامش توسعه یابد. فقط از طریق تجربه محاکمه و رنج می تواند روح تقویت شود، بینش پاک شود، الهام گرفته از جاه طلبی، و موفقیت به دست آورد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Promise me you'll always remember: You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.

به من امیدوارم همیشه به یاد داشته باشید: شما باهوش تر از آنچه باور دارید، قوی تر از شما به نظر می رسد، و دقیق تر از شما فکر می کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

ضعیف هرگز نمیتواند ببخشد. بخشش نشانه قدرت است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

او معتقد است قوی است؛ کسی که شک دارد ضعیف است اعتقادات قوی به اقدامات عالی پیش می روند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


You cannot dream yourself into a character; you must hammer and forge yourself one.

شما نمیتوانید خود را به یک شخصیت روان کنید؛ شما باید چک کنید و خودتان را جعل کنید-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak.

پایداری، استقامت و ماندگاری به رغم تمام موانع، دلسردی و عدم امکان: این همان چیزی است که در همه چیز روح قوی را از ضعیف ها متمایز می کند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You can't really be strong until you see a funny side to things.

شما واقعا نمیتوانید قوی باشید تا یک طرف خنده دار را به چیزها ببینید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.

برای زندگی آسان دعا نکن دعا کنید تا قوی تر شوید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough.

شکست هرگز به من غلبه خواهد کرد اگر عزمم برای موفقیت به اندازه کافی قوی باشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A heart is a strong muscle and what do muscles do when they are torn? They grow back STRONGER!

قلب عضله قوی است و زمانی که آنها پاره می شوند، عضلات انجام می شود؟ آنها قویتر رشد می کنند!-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If God sends us on strong paths, we are provided strong shoes.

اگر خدا ما را در مسیرهای قوی می فرستد، ما کفش های قوی فراهم می کنیم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.

قدرت از ظرفیت فیزیکی نیست. از یک اراده ناپایدار می آید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The worst part about being strong is that no one ever asks if you're ok.

بدترین بخش در مورد قوی بودن این است که هیچ کس هرگز نپرسد که آیا شما درست است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.

شما هرگز نمی دانید که چقدر قوی هستید تا زمانی که قوی باشید، تنها انتخاب شماست.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.

قدرت از ظرفیت فیزیکی نیست. از یک اراده ناپایدار می آید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Perhaps I am stronger than I think.

شاید من قوی تر از من فکر می کنم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If you build the guts to do something, anything, then you better save enough to face the consequences.

اگر میخواهید چیزی را انجام دهید، هر چیزی، پس بهتر است برای مقابله با عواقب آن صرفه جویی کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I am thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I'm doing it myself.

من سپاسگزارم برای همه کسانی که به من گفتند NO. این به خاطر آن است که من خودم آن را انجام می دهم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


No matter how hard the past, you can always begin again.

مهم نیست که گذشته چقدر سخت است، همیشه می توانید دوباره شروع کنید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If you're going through hell, keep going.

اگر از طریق جهنم می روید، ادامه می دهید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

بسیاری از چیزهای مهم در جهان توسط افرادی که سعی در تلاش دارند، به هیچ وجه امید به دست نیامده است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Things happen to you to make you realize your true potential, strength, will power, and heart. You've got to have faith.

چیزهایی که برای شما اتفاق می افتد، به شما امکان پتانسیل واقعی، قدرت، قدرت و قلب را درک می کنند. شما باید ایمان داشته باشید


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A woman is like a tea bag - only in hot water do you realize how strong she is.

یک زن مانند یک کیسه چای است - فقط در آب گرم می دانید که چقدر قوی است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Never bend your head. Always hold it high. Look the world right in the eye.

هرگز سر خود را خم نکن همیشه آن را بالا نگه دارید جهان را در چشم نگاه کن.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس37


اس ام اس امیدوار کننده


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  [email protected]

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

پیام تبریک تولد عاشقانه پیام تولدی برای پدر پیام تولدی برای پدر پیامک شب بخیر رسمی شعر ولنتاین تبریک ولنتاین دوستانه اس ام اس عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه جملات زیبا در مورد کنترل خشم اس ام اس ناراحت بودن از عشقت اس ام اس ناراحت بودن از عشقت پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک سخن بزرگان در مورد موفقیت سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت سخن بزرگان در مورد موفقیت جملات بزرگان + جملات بزرگان در مورد موفقیت + سخنان بزرگان جهان + جملات آموزنده از بزرگان جهان + سخنان بزرگان درباره زندگی + سخنان بزرگان در مورد عشق + جملات زیبا از بزرگان ایران + حکیمانه ترین سخنان + جملات زیبا از بزرگان جهان با تصویر + اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم
1